ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ ვართ, საშემფასებლო საკონსულტაციო კომპანია Valuer დაკომპლექტებული საშემფასებლო საქმიანობაში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მაღალ კვალიფიციური, სერთიფიცირებული შემფასებლებით. 2010 წლიდან ვახორციელებთ იურიდიული, საჯარო თუ ფიზიკური პირებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევას. ვცდილობთ სწორად განვსაზღვროთ დამკვეთის საჭიროებები, რაზე დაყრდნობითაც შევძლებთ ადგილობრივი ბაზრის სიღრმისეული ცოდნის და აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ეფექტური, კლიენტზე მორგებული მომსახურება გავწიოთ. ვალუერს წამყვანი გამოცდილება აქვს ქვეყნის სხვადასხვა ძირითადი ეკონომიკურ სექტორის მიმართულებით შეფასების და ინვენტარიზაციის მომსახურების სფეროში.

გუნდი1
 

რას გთავაზობთ ჩვენი გუნდი?

საშემფასებლო კომპანია ვალუერი შეფასების საერთაშორისო სტადნარტების (IVS) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) გათვალისწინებით, ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით გთავაზობთ შემდეგი ტიპის მომსახურებას:
 • უძრავ ქონების შეფასება
 • მოძრავი ქონების შეფასება
 • ბიზნესის და არამატერიალური აქტივების შეფასება
 • შეფასების ანგარიშის მიმოხილვა (რევიუ)
 •  ძირითადი საშუალებებების ინვენტარიზაცია
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია

რა მიზნით შეიძლება იყოს საჭირო ქონების შეფასება?

დამკვეთს მიზნებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, კვალიფიციური შემფასებლისგან შეიძლება ესაჭიროებოდეს საბაზრო, სამართლიანი, საინვესტიციო, სპეციალური, სალიკვიდაციო და სხვა ტიპის ღირებულებები. შეფასების ანგარიში შესაძლოა გაკეთდეს შემდეგი მიზნებისთვის:

 
 
 • ფინანსური ანგარიშგებისთვის (IFRS)
 • ყიდვა/გაყიდვისთვის
 • სასამართლოში ქონებრივი დავისთვის
 • საბანკო და საგადასახადო უზრყნველყოფისთვის
 • დაზღვევისთვის
 • საქართველოში ბინადრობის უფლების მისაღებად
რას გთავაზობთ

ჩვენი სერვისები

უძრავი 8
 

უძრავი ქონების შეფასება

 

ჩვენი გუნდი დაინტერესებულ მხარეს სთავაზობს უძრავი ქონების შეფასების სერვისების სრულ პაკეტს. კლიენტების მოთხოვნის და შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ნებისმიერი სახის ღირებულება ყველა სახის უძრავი ქონებისთვის, სხვადასხვა დროის ჰორიზონტზე.  საშემფასებლო კომპანია ვალუერი ასევე აფასებს საკუთრების უფლებებს უძრავ ქონებაზე, მაგ: სერვიტუტს, აღნაგობას და ა.შ.
 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ჩვენი სერვისებია:
 • მიწის ნაკვეთის შეფასება;
 • ბინის შეფასება
 • საკუთარი სახლის შეფასება
 • საოფისე ფართის შეფასება
 • კომერციული ფართის შეფასება
 • ზიანის შეფასება
 •  საწარმოო და სასაწყობე დანიშნულების ფართების შეფასება
 • სპეციალიზირებული აქტივების შეფასება და სხვა
უძრავი ქონება2
მოძრავი 5

 
მოძრავი ქონების შეფასება 

 
კომპანია ვალუერის გუნდს შეგვიძლია გაგიწოთ  ყველა ტიპის მოძრავი აქტივის როგორც (სხვადასხვა სახის) ღირებულება და  იჯარა, ასევე მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი სხვა სერვისები, როგორციაა მაგალითად აქტივის დარჩენილი სასარგებლო მომსხაურების ვადის განსაზღვრა და სხვა. 
მოძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ჩვენი სერვისებია:
 • ავტომობილების შეფასება
 • მანქანა-დანადგარების შეფასება
 • საწარმოო ხაზების შეფასება
 • საოფისე ტექნიკის და აღჭურვილობის შეფასება
 • საგზაო და სამშენებლო ტექნიკის შეფასება
 • სპეციალიზირებული აქტივების შეფასება
 • დაზგა-დანადგარების შეფასება
მოძრავი 2
bussines
 

 

 

 

ბიზნესის შეფასება 

 

ბიზნესის შეფასება, იგივე კომპანიის შეფასება  არის ბიზნესის ეკონომიკური ღირებულების განზასღვრის პროცესი. შეფასების პროცესში მიმდინარეობს, ბიზნესის ყველა შემადგენელი ერთეულის გაანალიზება რათა დადგინდეს  მთლიანი ბიზნესის ან მისი შემადგენელი  დანაყოფის ღირებლება. საშემფასებლო კომპანია ვალუერს ამ მიმათულებით დანერგილი აქვს შემდეგი სახის სერვისები: 

 • ბიზნესის შეფასება
 • ბიზნესში წილის შეფასება (საკონტროლო, მინორიტარული)
 • სავაჭრო ნიშნის შეფასება
 • ლიცენზიის შეფასება
 • სხვა არამატერიალური აქტივების შეფასება
 

 

ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენი სერვისებია:
 • ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების (მარაგების) ინვენტარიზაცია
 • მარკირება
 • დასურათება
 • პროგრამული და ფაქტიური რაოდენობის დადარება
 • მეჩინგი
 • პროგრამული და ფაქტიური რაოდენობის დადარება
 • მეჩინგი

 

 

 

 

 

ინვენტარიზაცია

 

იმისათვის რომ კომპანიამ ეფექტურად მართოს მის ბალანსზე არსებული აქტივები, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაში არ ქონდეს პირობა ძირითადი საშუალებების და მარაგების რაოდენობის შესახებ, აუცილებელია პირველ რიგში გენერალური  (შემდგომში კი სპეციფიკიდან გამომდინარე, გარკვეული პერიოდულობით) ინვენტარიზაციის ჩატარება, მითუმეტეს ეფექტურია ინვენტარიზაციის პროცესი, როდესაც გარე კომპანიაა დათვლაში და აღრიცხვაში ჩართული, რადგან კომპანიის შიდა ინტერესთა კონფლიქტი მაქსიმალურად იყოს ბიზნეს პროცესიდან არიდებული.
 

დაგვიკავშირდით

+995 577 05 60 22

Tbilisi, Iv. Javakhishvili st. #4

info@valuer.ge

Valuer LLC (ს/კ: 402132465)